Spijkermat | infographics, flowcharts, data-visualisation | Algemene voorwaarden
257
page-template-default,page,page-id-257,ajax_leftright,page_not_loaded,boxed,

Algemene voorwaarden

 

Spijkermat Infographics V.O.F.
Algemene Voorwaarden

————————————————————————————————————————————–

1. Algemeen
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, diensten, offertes en overeenkomsten tussen Spijkermat Infographics, hierna te noemen “SPIJKERMAT”, en zijn opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers, hierna te noemen:” Opdrachtgever”, indien en voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SPIJKERMAT, voor de uitvoering waarvan door SPIJKERMAT derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

2. Offertes en aanbiedingen
1.Offertes en aanbiedingen van SPIJKERMAT zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2.SPIJKERMAT kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen of had kunnen begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf- , verzend- , administratie- , secretariaat- en kantoorkosten, tenzij anders aangegeven. Deze kosten kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
4.Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is SPIJKERMAT daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SPIJKERMAT deze expliciet aanvaardt.
5.Een samengestelde prijsopgave verplicht SPIJKERMAT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
7.Offertes van SPIJKERMAT zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

3. Contractsduur, termijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging van de overeenkomst
1.De overeenkomst tussen SPIJKERMAT en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever SPIJKERMAT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. SPIJKERMAT dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. SPIJKERMAT zal de te verrichten diensten en werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
4.Een opdracht wordt geacht te zijn afgesloten, zodra de eindafrekening door Opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient Opdrachtgever hierover te berichten bij gebreke waarvan de eindafrekening wordt geacht te zijn goedgekeurd.
5.SPIJKERMAT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.SPIJKERMAT is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk en tussentijds te factureren.
7.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan SPIJKERMAT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de factuur van de eerder uitgevoerde fase(n) heeft voldaan.
8.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. SPIJKERMAT zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is SPIJKERMAT gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen SPIJKERMAT bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering, opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van SPIJKERMAT op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
10.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SPIJKERMAT een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
11.Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SPIJKERMAT gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van SPIJKERMAT daardoor direct of indirect ontstaan.
12.Indien SPIJKERMAT met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is SPIJKERMAT niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
13.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij SPIJKERMAT alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op SPIJKERMAT rustende verplichting ingevolge de wet; of indien bedongen is dat de oplevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.SPIJKERMAT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst SPIJKERMAT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van SPIJKERMAT kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2.Voorts is SPIJKERMAT bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SPIJKERMAT kan worden gevergd.
3. Hieronder zijn mede begrepen het door Opdrachtgever handelen of nalaten van handelen wat in het algemeen maatschappelijk verkeer wordt geacht als in strijd te zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, een ingesteld strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie of andere omstandigheden die bij voortzetting van de opdracht de goede naam en faam van SPIJKERMAT kunnen schaden, zulks uitsluitend ter beoordeling van SPIJKERMAT.
4.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SPIJKERMAT op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien SPIJKERMAT de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Indien SPIJKERMAT tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.Indien de ontbinding direct of indirect aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is SPIJKERMAT gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
7.Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is SPIJKERMAT gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
8.Een opdracht is afgesloten, zodra de eindafrekening door Opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient Opdrachtgever hierover te berichten. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
9.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SPIJKERMAT, zal SPIJKERMAT in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden (aan derden). Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SPIJKERMAT extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SPIJKERMAT anders aangeeft.
10.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het SPIJKERMAT vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SPIJKERMAT op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
11.Indien Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gemaakte kosten, vermeerderd met de eventuele overige kosten alsmede de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, die deze binnen de gestelde betalingstermijn zal voldoen.

5. Overmacht
1.SPIJKERMAT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SPIJKERMAT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SPIJKERMAT niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SPIJKERMAT of van derden daaronder begrepen. SPIJKERMAT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SPIJKERMAT zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.SPIJKERMAT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.Voorzover SPIJKERMAT ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is SPIJKERMAT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

6. Ter beschikking stellen van informatie, medewerkers en werkruimte
1.Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SPIJKERMAT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SPIJKERMAT worden verstrekt.
2.Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van SPIJKERMAT betrokken (zullen) zijn alsmede relevante externe partijen die bij Opdrachtgever betrokken zijn
3.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SPIJKERMAT zijn verstrekt, heeft SPIJKERMAT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan SPIJKERMAT ter beschikking heeft gesteld, tenzij het ontbreken van die gegevens naar oordeel van SPIJKERMAT aanvang van de werkzaamheden niet in de weg staat.
5. SPIJKERMAT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SPIJKERMAT is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
6.Indien door SPIJKERMAT of door SPIJKERMAT ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Betaling en Incassokosten
1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SPIJKERMAT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door SPIJKERMAT aangegeven. SPIJKERMAT is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3.SPIJKERMAT heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. SPIJKERMAT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SPIJKERMAT kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4.Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan SPIJKERMAT verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5.Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien SPIJKERMAT echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6.Indien betaling achterwege blijft, kan SPIJKERMAT de uitvoering van de opdracht opschorten dan wel voortijdig beëindigen. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8. Eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom
1.Het in het kader van de overeenkomst door SPIJKERMAT geleverde blijft eigendom van SPIJKERMAT totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met SPIJKERMAT gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.Alle modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaten zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van SPIJKERMAT. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan derden kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van SPIJKERMAT. Opdrachtgever heeft het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
3.Het door SPIJKERMAT geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
4.Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van SPIJKERMAT veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om SPIJKERMAT daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.Door het geval SPIJKERMAT zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan SPIJKERMAT en door SPIJKERMAT aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SPIJKERMAT zich bevinden en deze terug te nemen.
6.SPIJKERMAT behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. SPIJKERMAT heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
7.Het geleverde product is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrij te verspreiden mits het verkeert in de staat zoals door SPIJKERMAT oorspronkelijk is aangeleverd. Uittreksels, varianten, vernieuwingen, uitsneden of andere aanpassingen vallen niet onder de overeenkomst en mogen niet gemaakt worden zonder overeenstemming met SPIJKERMAT.

9. Personeel
1.Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door Opdrachtgever of door SPIJKERMAT geschiedt uitsluitend in onderling overleg indien en voor zover de met deze inschakeling gemoeide kosten niet separaat in de overeenkomst is opgenomen.
2.SPIJKERMAT kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, nog de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van Opdrachtgever in overleg met en in goedkeuring van SPIJKERMAT plaatsvinden.
3.Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen drie maanden na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, tenzij in overleg met de wederpartij.

10. Vertrouwelijkheid
1.SPIJKERMAT is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.
2.SPIJKERMAT zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Opdrachtgever.
3.Opdrachtgever zal zonder toestemming van SPIJKERMAT aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van SPIJKERMAT, zijn werkwijze of anderszins, dan wel zijn rapportage zonder voorafgaande goedkeuring van SPIJKERMAT aan derden ter beschikking stellen.

11. Aansprakelijkheid
1.Indien SPIJKERMAT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2.SPIJKERMAT is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door SPIJKERMAT van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
3.Iedere aansprakelijkheid is uitgesloten indien deze tekortkomingen dan wel de daaruit voortvloeiende schade is ontstaan door of vanwege de door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie respectievelijk gegevens. Hieronder zijn mede begrepen feiten, omstandigheden, informatie en gegevens die Opdrachtgever bekend zijn dan wel hem redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn en van invloed op de –uitvoering van- de opdracht.
4.Daar waar de opdracht een inspanningsverplichting betreft, en dat is in die gevallen waar het beoogde resultaat redelijkerwijs niet gegarandeerd kan worden, is iedere aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, uitgesloten.
5 In geval van tekortkoming door SPIJKERMAT zal Opdrachtgever SPIJKERMAT altijd eerst in de gelegenheid stellen haar tekortkomingen te herstellen of de schade te beperken op straffe waarvan Opdrachtgever het beroep op dit artikel verliest.
6.SPIJKERMAT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SPIJKERMAT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan SPIJKERMAT toegerekend kunnen worden en conform lid 4 niet presteert, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. SPIJKERMAT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.Bij opdrachten die een langere tijd doorlooptijd dan vier maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste twee maanden.
10.Eventuele aanspraken van Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een maand na het ontdekken van de schade dan wel redelijkerwijs hebben kunnen ontdekken van schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

12. Vrijwaring
1.Opdrachtgever Vrijwaart SPIJKERMAT terzake (de gevolgen van) de opdracht en/of overeenkomst voor eventuele aanspraken van derden, van welke aard dan ook. Indien SPIJKERMAT door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden SPIJKERMAT zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SPIJKERMAT, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SPIJKERMAT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

13. Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SPIJKERMAT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2.De rechter in de vestigingsplaats van SPIJKERMAT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SPIJKERMAT het recht het geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.
3.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere.
2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met SPIJKERMAT.
3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

__________________